logo logo   logo
  
Frontpage History Associasions rules Committee members Danish parlament DIIS NGO Legal cases The USA documents Pictures Contact Links Comments

 

Vedtægter 2011.

 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted.

Foreningen af Strålingsramte Thulearbejdere, forkortet FAST.

Foreningens officielle adresse er hjemstedet for foreningens kasserer.

 

§ 2 Foreningens formål.

At samle alle tidligere Thulearbejdere og grønlændere fra Thuleområdet, samt deres pårørende og evt. efterladte for at søge oplysninger om flyveulykken i januar 1968, og at informere om de skader og følgesygdomme, som de har måttet pådrage sig under opholdet på basen og evt. opnå erstatning herfor.

Medlemmer, presse og offentlighed informeres herom.

 

§ 3 Medlemskab.

Alle personer, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlemmer på følgende vilkår.

A: Som fuldgyldigt medlem kan optages personer, som har opholdt sig på Thulebasen i perioden fra 21. januar 1968 og frem. Dette gælder også deres nære pårørende og / eller efterladte. (Arveberettigede). (Se noter)

B: Som støttemedlem kan optages alle personer, som i ord og handling støtter foreningens formål og virke, og som ønsker at holde sig orienteret om foreningens aktiviteter. Støttemedlemmer kan ikke stemme.

C: Personer, der har gjort en særlig indsats for foreningen, kan af generalforsamlingen udnævnes som kontingentfri ”Æresmedlemmer”.

 

§ 4 Kontingent og indskud.

Fuldgyldige medlemmer af foreningen betaler et årligt kontingent, som fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet skal dække udgifterne til foreningens drift.

 

Støttemedlemmer betaler et støtte kontingent, der minimum dækker udgifterne til at producere og udsende medlemsbladet. Kontingentet fastsættes ligeledes på den ordinære generalforsamling.

Efter bestyrelsens / generalforsamlingens beslutning kan der opkræves et indskud af nye medlemmer, eller tidligere medlemmer, der f. eks. Er blevet slette grundet kontingent restance, og som på ny ønsker at blive genoptaget i foreningen.

 

Manglende betaling af kontingent, efter påkrav, giver bestyrelsen ret til at slette restanter fra medlems- og postlister.

Ved forslag fra bestyrelsen om kontingentforhøjelse, fremlægges næste års budget for generalforsamlingen

 

§ 5 Medlemsrettigheder.

Fuldgyldige medlemsrettigheder har alle, der opfylder betingelserne i § 3, stk. A i foreningens vedtægter., herunder stemme- og opstillingsret på generalforsamlingen.

Medlemmer med kontingentrestance har ikke stemmeret.

Støttemedlemmer har ret til at overvære generalforsamlingerne som gæster, men har ikke stemmeret.

Æresmedlemmer er kontingentfri og har ellers fuldgyldige medlemsrettigheder.                   (2006)

 

 

§ 6 Indkaldelse og procedure for generalforsamlingen.

Foreningens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der så vidt muligt afholdes hvert år i september. Bestyrelsen er ansvarlig for rettidig indkaldelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et bestyrelsesflertal eller min 20 medlemmer.

Indkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden og være underskrevet af samtlige indkaldere.

Disse er pligtige til at give møde på den ekstraordinært indkaldte generalforsamling, medmindre der foreligger lægeerklæring, ellers vil den være at betragte som ugyldig.

Den ordinære generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel i foreningens blad, og den ekstraordinære med 14 dages varsel.

Beslutninger på mødet træffes med almindeligt stemmeflertal.

Medlemmer der ikke er i stand til at møde frem, har ret til at overdrage en fuldmagt til et andet medlem vedrørende de punkter, der er på dagsordenen.

 

§ 7 Generalforsamlingens ledelse og dagsorden.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges a forsamlingen.

 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.

Valg af stemmeudvalg.

Beretning ved formanden.

Kassereren fremlægger et revideret regnskab.

Fastsættelse af kontingent.

Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Valg:

A)    Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år.

B)    Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

C)    2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år.

Eventuelt.

 

§ 8 Regnskabsår.

Foreningens regnskabsår er fra d. 1.7 til 30.06 det følgende år.

Det reviderede regnskab skal forelægges bestyrelsen senest 14 dage før den ordinære generalforsamling

 

§ 9 Bestyrelsen og bladet.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Her kan tillige udpeges en redaktør for foreningens blad, som ikke behøver at være medlem af bestyrelsen. Foreningens formand er ansvarshavende redaktør.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, som skal følges i bestyrelsesarbejdet.

Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i valgperioden, indkaldes 1. suppleant i vedkommendes resterende valgperiode.

 

§ 10 Ændring af vedtægter.

Disse vedtægter kan kun ændres på en ordinær generalforsamling med almindeligt stemmeflertal.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 

 

 

 

 

 

§ 11 Foreningens ophør.

Ved foreningens ophør, udarbejder bestyrelsen et forslag til anvendelse af foreningens midler.

Forslaget skal godkendes på en generalforsamling.

 

Noter og generalforsamlings beslutninger.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen d. 16. september 2000, hvor det blev besluttet, at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer til 8, samtidigt besluttes det, at foreningens stifter og mangeårige formand Marius Schmidt udnævnes til ærespræsident.

Vedtægterne er igen ændret d. 22. september 2001, således at antallet af bestyrelsesmedlemmer er nedsat fra 8 til 6.

Vedtægterne er igen ændret d. 21. september 2002, således at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev reduceret fra 6 til 5.

Samtidigt blev det besluttet, at udnævne Jeff Carswell til æresmedlem.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen i september 2004, og d. 24. september i 2005.

 

Vedtægternes nuværende udformning er vedtaget af generalforsamlingen d. 23.september 2006.

Alle referater og reviderede vedtægter opbevares i foreningens protokol.

 

Nærværende vedtægter er renskrevet efter generalforsamlingsreferatet (2006) og godkendt og underskrevet af bestyrelsen d.9. marts 2007.

 

”På generalforsamlingen d. 27.sept. 2008 blev det besluttet, at der - indtil andet besluttes - ikke optages nye fuldgyldige medlemmer jævnfør generalforsamlingsreferatet af d. 27.09-2008!

 

Generalforsamlingsbeslutningen af 27.09-2008 er tilføjet vedtægterne som ”note” på bestyrelsesmødet d. 29.12 - 2008. 

 

 

Renskrevet d. 9. marts 2007

HE

Layout change 8.09.2007

HE

 

Vedtægternes §11 er ændret efter vedtagelse på generalforsamlingen d. 3. sept. 2011.

Nærværende vedtægter gennemgået og godkendt på bestyrelsesmødet d. 30.11 – 2011!